»» NEDEN YAPI DENETİM ?

 
   
     
Yeni Yapı Denetim Sistemi, yapının fen ve sanat kurallarına, yapı ile ilgili mevzuatın yanı sıra konu ile ilgili standart, fen ve sanatın bilinen kaidelerine uygun olarak inşasını sağlamak, ülkemizdeki çarpık, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek can ve mal emniyetini sağlamak için hazırlanmıştır.

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları

Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı onbeş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.

Yeni Denetim Sistemi Neler Getirecek?

1 - Can ve mal güvenliği sağlanacaktır.

2 - Kaynak israfına sebep olan plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşma önlenecektir.

3 - Çağdaş norm ve standartlarda; projeler ve yapılar üretilecek, denetlenecektir.

4 - Yapım işlerinde kullanılan malzemelerin ve işçiliğin standartlara uygunluğu denetlenecektir.

5 - Yapı hasarı nedeniyle zarara uğrayan kişilerin hakları korunacak ve doğabilecek zararların tazmini sağlanacaktır..